הפקדת רישיון נהיגה | דוגמא תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

עודכן לאחרונה ב ינואר 4, 2022 ע"י חיים אליה

במאמר זה אסביר כיצד ניתן לבצע הפקדת רישיון נהיגה בבית משפט לתעבורה. 

כמו גם, אתן דוגמא לתצהיר הפקדת רישיון נהיגה, אישור הפקדת רישיון נהיגה, הפקדת רישיון נהיגה בדואר רשום. מה הם השלבים לקבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה של בית המשפט או של משרד הרישוי.  וכן, קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית.

הפקדת רישיון נהיגה לאחר פסילת משרד הרישוי משרד עורכי דין לתעבורה

רקע כללי – הפקדת רישיון נהיגה

כאשר הרישיון, נפסל ע”י ביהמ”ש הוא יתבקש להפקיד את רישיון הנהיגה בבית המשפט לתעבורה. הפסילה נכנסת לתוקפה מיד, למעט אם ביהמ”ש נקב תאריך אחר של הפקדת רישיון נהיגה. מאותו הרגע שבו יופקד הרישיון, חל איסור לנהג לנהוג בכל רכב.

כמו גם ספירת הימים תחל רק ביום בו יפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט או ברשות הרישוי או במשטרה. למעשה הספירה עתידה להתבצע עד שלושים יום ממתן פסק הדין. כל עוד שהנהג לא הפקיד את רישיונו, ספירת ימי הפסילה לא תתחיל. ולכן, ימי הפסילה יספרו רק מיום ההפקדה.

אפילו אם הנהג חדל לנהוג על דעת עצמו, אין התקופה הזו, מהווה חלק מתקופת הפסילה שהוקצבה לנהג ואם לא יפקיד עדיין את רישיונו, תקופת הפסילה תתארך לשווא.

יש לדעת, כי נהג אשר נפסל באמצעות ביהמ”ש ו\או ע”י משרד הרישוי יוכל לקבל את רישיונו בתום ימי הפסילה במשרד הרישוי, יחד עם טופס הפקדת רישיון נהיגה שקיבל בעת הפקדת רישיונו, כתב אישום ו-גזר הדין, אשר ממנו ניתן יהיה לאשר, כי אישור הפסילה אכן הושלם.

הפקדת רישיון נהיגה – מקרים נוספים אשר חלה חובה על הנהג להפקיד את רישיון הנהיגה

במידה והרישיון אינו בר תוקף, על הנהג להפקיד את הרישיון שפקע (שאינו מהווה הפקדה) אלא מספיק תצהיר הפקדה ואז הימים יחלו להיספר. גם אם הרישיון אבד או נגנב, יש לגשת אל אחד ממשרדי הרישוי ולקבל טופס דו”ח מצב רישיון (טופס כחול). את הטופס, יש להפקיד יחד עם הצהרה או להפקיד תצהיר על כך שאין ברשותו של הנהג רישיון נהיגה שהוא בר תוקף ועל ההצהרה, יש לחתום בפני עורך דין, שופט, או רשם ביהמ”ש.

במקרה נוסף שהנהג לא יוכל לבצע הפקדת רישיון נהיגה הוא, כאשר הנהג מעולם לא הוציא רישיון, אבל נפסל מלנהוג. מצד שני, הפסילה תחל מיום שבו יונפק הרישיון ואז, יצטרך להפקיד אותו במשרד הרישוי או הצהרה בפני עו”ד או לשלוח בדואר רשום למשרד הרישוי או לבית המשפט ככל והפסילה ניתנה על ידי בית המשפט.

היכן ובאיזה מקרים יש להפקיד את רישיון הנהיגה?

במידה ופסילת הרישיון בוצעה באמצעות משרד הרישוי, יש להפקיד את הרישיון ברשות אשר פסלה אותו. אם הפסילה נעשתה ע”י ביהמ”ש, יש לבצע הפקדת רישיון נהיגה במזכירות ביהמ”ש. במידה והפסילה בוצעה ע”י קצין משטרה, כאשר הלה רשאי לפסול רישיון נהיגה בגין עבירות, רישיון הנהיגה יופקד ביחידת המשטרה.

במידה והפסילה בוצעה ע”י משרד הרישוי, יש להגיע למשרד הרישוי ולהפקיד, גם אם המכון הרפואי מעורב בפסילת רישיון הנהיגה, עדיין רישיון יופקד במשרד הרישוי.

הפקדת רישיון נהיגה – העונש על נהג שלא יפקיד את רישיון הנהיגה בזמן

יש לדעת, כי אי הפקדת הרישיון במועד שנקבע, יכולה לגרור מאסר בפועל של עד ל-6 חודשים, החרמת רכב, פסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה יותר וכן, הטלת קנסות הכול בהתאם לפקודת התעבורה ולכן יש לקחת בכובד ראש את נושא הפקדת רישיון הנהיגה בזמן.

מה הדין עם הפקדת רשיון רכב ?

הפקדת רשיון רכב אינה צריכה להיות במשרד הרישוי אלא, אם כן הרכב הורד מהכביש. ככל ומדובר בעבירה של נהיגה בשכרות הרי שהפקדת רישיון רכב תהיינה במשטרה.

קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית:

קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית, תהיינה במשרדי המשטרה אשר תפסה את הרכב. לסיכום – הפקדת רשיון נהיגה – בבית משפט, בשונה מהפקדת רישיון רכב – במשרד הרישוי למשך התקופה שבו הרישיון – הן רכב והן נהיגה יהיו פסולים או יאסר שימוש ברכב.

קבלת רישיון נהיגה ורכב תהיינה במשרד הרישוי למעט קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית אשר תבוצע בתחנת המשטרה אשר תפסה את הרישיון.

טופס הפקדת רישיון נהיגה להורדה במחשב —

לחץ כאן.

לפניכם דוגמא – תצהיר הפקדת רישיון נהיגה:

לכבוד : תאריך :

מזכירות  בית משפט שלום לתעבורה ב________________.

תצהיר חלף – הפקדת רישיון נהיגה

 בתיק מספר:  ____________

אני הח”מ ____________________ ת.ז. _____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

שמי ופרטי כנ”ל.

תצהירי זה אני עושה בתמיכה לתיק: ________________.

אני מצהיר כי אין ברשותי רישיון נהיגה משכך, אני מעניין להפקיד תצהיר חלף רישיון נהיגה.

כאמור לעיל, מבקש להפקיד את רישיון הנהיגה ( תצהיר זה ) כך שהפסילה תתחיל לרוץ כבר מיום ההפקדה.

זהו שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________________

חתימת המצהיר    

                                                                                                   

 אימות ואישור (נעשה ע"י עורך דין בלבד)

הנני לאשר כי ביום _______________________ הופיע בפני מר _______________________________ ת.ז. _________________  המוכר לי

אישית , ולאחר  שהזהרתיו  כי עליו  לומר את האמת  שאם לא כן יהיה  צפוי לעונשים הקבועים  בחוק אשר נכונות הצהרתו

הנ”ל וחתם  עליה בפני.

 _________________________________

 שם + חותמת + וחתימת עו”ד

לכל שאלה או התייעצות צרו קשר אנו כאן לעזור.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע