בקשה לביטול פסק דין תעבורה כולל דוגמה

עודכן לאחרונה ב נובמבר 30, 2023 ע"י חיים אליה

במאמר זה אפרט כיצד ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין תעבורה כולל דוגמה החוק קובע, כי אמנם ניתן לדון נאשם שלא בפניו על עבירות תנועה, אם ההזמנה למועד הדיון בבית המשפט לתעבורה ניתנה לו. ולא התייצב למשפט. 

מצד שני, סעיף 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי, קובע כי בית המשפט רשאי על פי בקשת הנאשם בעבירת תנועה, לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדרו, במידה ומתקיימים אחד משני התנאים:

האחד – כאשר קיימת סיבה מוצדקת לאי התייצבות הנאשם בדיון, או הסיבה השנייה, אם בית המשפט השתכנע כי ביטול פסק הדין אכן נחוץ, על מנת למנוע עיוות בדין. 

למשל: טענות בגלל בלבול או שכחה של תאריך הדיון, יכול ותתקבלנה כסיבה מוצדקת לאי התייצבות לדיון. במקרים מסוימים ניתן יהיה לטעון לקיום של חשש לעיוות דין, טענות בגין חוסר האפשרות לקבל את הדואר, בגלל שהנאשם שהה בחו"ל, שהייה ממושכת במקום אחר בארץ, אשפוז בבי"ח ועוד. 

על המבקש לביטול פסק דין בעבירות תעבורה יש לתמוך את בקשותיו במסמכים כאשר לעילת הביטול של פסה"ד שניתן בהעדר מחמת עיוות דין, יש להצביע על שיקולים המהווים פוטנציאל לשינוי התוצאה. לפרטים נוספים הנכם מוזמנים להיכנס לקישור הבא: 

דף מידע לנאשם בנושא תעבורה | הרשות השופטת

איך מגישים בקש ה לביטול פסק דין תעבורה
בקשה לביטול פסק דין תעבורה עו"ד תעבורה חיים אליה

גזירת פסק דין בהעדר נוכחות הנאשם

לפי הוראות סעיף 128(2) לסדר הדין הפלילי: "אם ביקש שמשפטו יתנהל שלא בפניו והוא מיוצג בו ע"י עורך דינו ובית המשפט סבור שלא היה בשפיטתו שלא בפניו משום עיוות דין לנאשם".

כאשר הנאשם אינו מופיע לדיון בבית המשפט לתעבורה, יראו אותו כמודה בכתב האישום. הנהג, רשאי להעביר את טענותיו בדבר העונש בכתב, לביהמ"ש לתעבורה. 

יש לציין, כי אין לגזור מאסר על נהג אשר עניינו נדון שלא בפניו, כל עוד אין מדובר בחריג אשר בא כחלופה לתשלום קנס. ביהמ"ש לתעבורה רשאי להטיל כל עונש אחר כולל פסילת רישיון נהיגה כמו למשל כאשר הנהג הואשם בעבירת נהיגה בשכרות או נהיגה ללא רישיון.

שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט (תיקון מס'130)

בתיקון מס' 130, ישנם סעיפים קטנים לגבי אי התייצבותו של הנאשם בבית המשפט לתעבורה. לדוגמא, בסעיף (א) – נאשם אשר הוזמן להמשך משפטו והוא לא התייצב, מותר יהיה לדון אותו שלא בפניו, במידה וההזמנה להמשך המועד, נמסרה לו בהודעה של ביהמ"ש בשעת דיון.

וכן, בית המשפט הזהיר אותו במהלך המשפט, כי יהיה רשאי לדון אותו שלא בפניו, במידה ולא יתייצב, או אם ההזמנה בכתב הומצאה לו, שלא באמצעות סנגורו וכן, לסניגור אשר מייצג אותו וצוינה בה האזהרה האמורה.

(ב) סעיף קטן(א) יחול על נאשם בפשע, אם הדיון במשפטו מתקיים בבית משפט קמא (בימ"ש השלום) והוא היה מיוצג ע"י בא כוחו באותה ישיבה.

(ג) – הורשע אדם שלא בפניו פי סעיף זה, רשאי יהיה ביהמ"ש לגזור את דינו שלא בפניו, ובלבד שבית המשפט, לא יטיל עליו עונש מאסר, בהזמנה לדיון בגזר הדין, יפורט סעיף הרשעתו שלא בפניו, מועדה ומועד הדיון בגזר הדין.

אין באמור בסעיף קטן זה, למנוע מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס ובלבד שבהזמנה לדיון צוין, כי ניתן יהיה להטיל על הנאשם מאסר כאמור, אם הנאשם לא יתייצב. צו המאסר, לביצוע מאסר במקום קנס, שניתן שלא בנוכחות הנדון או סנגורו, יבוצע בהתאם להוראת סעיף  129א(ג).

(ג1) – על אף האמור בסעיף קטן (ג)לא יגזור בית המשפט את דינו של נאשם בפשע, אלא בפניו לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לעניין העונש, כאמור בסעיף 192.

(ד) – בית המשפט לא ידון נאשם ולא יגזור את דינו שלא בפניו אם שוכנע, כי נבצר מהנאשם להתייצב מסיבה מוצדקת, או אם היה סבור כי ייגרם לו בכך עיוות הדין.

(ה) – התנהל דיון שלא בפני הנאשם ושלא בפני סנגורו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט, על פי בקשתו של הנאשם, אף בשעת הדיון, לבטל את הדיון שהיה בהיעדרם, לרבות הכרעת הדין, כל עוד לא ניתן גזר הדין, אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

(ו) – התנהל דיון לפי סעיף זה ולא בפני הנאשם, אך בנוכחות סנגורו, רשאי בית המשפט על פי בקשת הנאשם, לצוות על שמיעתו מחדש של עד, אשר העיד בדיון כאמור, וכן רשאי הוא לצוות על ביטול הכרעת הדין כל עוד לא נגזר הדין, אם שוכנע כי בשל היעדרותו של הנאשם באותו דיון, לא מוצתה חקירת העד, לא ניתן היה לנהל את הגנתו כראוי או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

(ז) – משהתייצב הנאשם למשפט, יסביר לו ביהמ"ש את זכותו לפי סעיפים קטנים: (ה) ו-(ו): התייצב לאחר הכרעת הדין, יקרא בית המשפט לנאשם את הכרעת הדין לפני שיסביר לו את זכותו.

(ח) –  נגזר דינו של נאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, א נוכח, כי הייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו, או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. בקשה לפי סעיף קטן זה, תוגש תוך 30 יום, מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין, אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה, אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע. 

(ט) – בית המשפט שנעתר לבקשת נאשם או נידון לפי סעיפים קטנים (ה),(ו) או (ח) רשאי להטיל על הנאשם או על הנידון, תשלום ההוצאות בפועל שנגרמו בשל אי התייצבות.

האם עורך דין יכול להגיש בקשה לביטול פסק דין תעבורה ובית משפט יסרב לה ?

ישנם מקרים אשר בהם עורך דין לתעבורה, יכול לבטל את פסק הדין שניתן בביהמ"ש לתעבורה. ביטול פסה"ד, יכול להתבצע אם קיימת סיבה מוצדקת לאי התייצבותו, או אם מדובר בגרימה של עיוות דין ( למשל משהו אחר נהג ברכב ביום ביצוע העבירה.

או אם מדובר בתיק מהירות אז המדידה לא נעשתה כראוי או אם מדובר בתיק שכרות השוטרים לא פעלו לפי ההנחיות).

עורך הדין של הנאשם, יבחן היטב אם הוא יכול לשכנע את ביהמ"ש שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבות הנאשם. עוד סיבה שבגינה עו"ד לתעבורה יכול לבטל את פסק הדין הוא כאשר נגזר על הנהג עונש שלא בפניו ולא בידיעתו, כך שנבצר ממנו להוכיח כי לא הוא נהג ברכב בעת האירוע.

במקרה כזה, ניתן יהיה להגיש את בקשה לביטול פסק הדין שניתן, בכפוף לעריכת תצהיר מול עורך דין תעבורה, אשר יפרט את השתלשלות הדברים, מה שיוכיח מי הנהג שהוא זה שאחראי לדין. את הערעור או הבקשה לביטול פסק דין יגיש עוה"ד לתעבורה תוך 45 יום מיום מתן פסה"ד בצירוף העתק של פסה"ד.

דוגמה לנימוקים על בסיס היעדרות עקב מחלה

בקשה לביטול פסק דין תעבורה מסיבות רפואיות – כאשר אדם שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות תעבורה, או זימון לביהמ"ש לתעבורה והוא לא מופיע, ישנן סיבות שעשויות להיות מוצדקות, למשל כאשר ידיו של הנאשם היו כבולות, וכי גם אם היה מעוניין להגיע בכל מאודו אל בית המשפט לתעבורה הוא לא היה מצליח להתייצב.

למשל כאשר נאלץ לעבור איזשהו הליך רפואי פתאומי, אשר הצריך אשפוז בבי"ח, אם למשל כתוצאה מתאונת דרכים, או כל בעיה רפואית אחרת כגון מחלה, פציעה, ניתוח ועוד.

התנאים לביטול פסק דין משפטי

בקשה לביטול פסק דין תעבורה מהעילות הבאות לא מדובר ברשימה סגורה – בסעיף 130(ח), מצוין, כי לבית המשפט שמורה הזכות לבטל את פסק הדין אשר ניתן בהעדר הנאשם, במידה ומתקיימים שני התנאים הבאים:

1.סיבת היעדרותו היא כזאת אשר מצדיקה את אי התייצבותו לדיון.

2.ישנו יסוד סביר להאמין, כי בעקבות היעדרותו של הנאשם, ביהמ"ש הוציא גזר דין אשר עשוי להוות עיוות דין.

למעשה, סעיף 130(ח) קובע, אם יש טעם לשמוע את טענותיו של הנאשם בעניין העבירה או שהנאשם היו לו נסיבות שמנעו ממנו להגיע לדיון, אז ניתן יהיה לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדרו. בקשה זו אשר גם נקראת: " בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר" חייבת להיות מוגשת לביהמ"ש תוך 30 יום מקבלת גזר הדין.

לסיכום – ביטול פסק דין בעבירות תעבורה

בקשה לביטול פסק דין תעבורה – כאשר לנאשם שעבר עבירת תעבורה וגם אם מדובר על עבירה תעבורתית שיש בה אישום פלילי, כגון נגד מדינת, אך יימסר לו גזר דין שלא בנוכחותו, הוא נמצא במצב די קשה ומורכב. הבעיה היא, שהוא מגיע מנקודת מוצא של אשם.

זו הסיבה כי מוטלת עליו האחריות להציג מספיק טיעונים משכנעים לגבי הנסיבות שמנעו ממנו להופיע בדיון בבית המשפט לתעבורה ולהגן על עצמו בבית המשפט ולכן עליו לבקש הליך משפטי מחודש.

יש להגיש את הערעור לגבי פסק הדין באמצעות עו"ד תעבורה שבקיא בפסיקות של בתי המשפט ויכול להפעיל את סעיף 130(ח). סיכויי הערעור יגברו, אם מסתייעים בעורך דין מקצועי וכזה שבקיא בדיני תעבורה ובמשפט הפלילי.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //