הסבר ודוגמה – המרת דוח באזהרה

הסבר ודוגמה – המרת דוח באזהרה

המרת דוח באזהרה –  יש מספר דרכים לגרום למשטרת התנועה באגף התנועה, לבטל דוח”ות או להמירם באזהרה בחרתי לומר מספר דברים בטרם תבחרו להמירם.

חשוב להדגיש כי לאור אי הבהירות שיש כיום, בעניין מצלמות א-3. אם לא הגשתם בקשה להישפט, ולא פעלתם ל-הגשת ערעור על דוח משטרה, אזי הדוח מעצמו לא יעצור את מירוץ ההתיישנות גם אם עדיין אין החלטה חד משמעית בעניין המצלמות למעט החלטה בבית משפט בעכו,

שהיתה רק למספר נהגים מצומצם אשר זוכו ולא על כלל הנהגים.

ולכן, אם בחרתם להמיר או לבטל את דוח התנועה באזהרה ראוי שתגישו בקשה לביטול דוח תנועה ולא להמתין לעוד החלטה כזו או אחרת מבית משפט לתעבורה.

איך מבטלים דו”ח תעבורה ולמי מגישים בקשה לביטול דוח תנועה  

דוח תנועה ניתן לבטל או להסב לאחר עפ”י מספר עילות לביטול דוח תנועה :

נניח כי אם אחר נהג ברכב ברשות בעל הרכב  ככל שמדובר במצלמות א/3 מצלמות המותקנות לצד הכביש – ניתן להסב או ניתן להמיר לאזהרה.

או במידה ואחר, ללא רשות לקח את הרכב וביצע בה עבירת מהירות מופרזת או עבירה אחרת – ניתן להסב או ניתן להמיר לאזהרה.

עבירה שבוצעה מחמת פיקוח נפש למשל נסיעה בהולה לבית חולים, או צורך באישפוז או בטיפול רפואי – ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

עברו של המבקש משפיע ? – ב- בקשה לביטול דוח תנועה אם יש לו עבר מכביד או לאו ושעברת התנועה נחשבת לקלה. ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

כאשר הדוח או הודעת קנס ניתנה שאינה בסמכות  ומתוך שיקול פסול. לחילופין, ניתן הדוח כנגד הנחיות המשטרה, באגף התנועה, ראה בעניין העילות לביטול דוח תנועה. ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

התיישנות – כך למשל לעבירת מהירות עד שנה (ולכל עבירה יש תקופת התיישנות שונה). ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

מה שניתן לעשות זה לצרף תצהיר המאמת את העובדות יחד עם אישורים נוספים המאששים את האמור בתצהיר. ראה דוגמאות לביטול דוחות תעבורה עם מהירויות גבוהות בוטלו כלא היו.

לקובץ המצורף וקישור לבקשה להורדה למחשב  לחצו כאן. 

המרת דוח לאזהרה 1 המרה לאזהרה

הדוגמאות לעיל הן ביטול שני דוח”ות מהירות ללא משפט ללא נקודות – בניגוד להמרה לאזהרה. 

ראשית, חשוב להדגיש, שהמצהיר מצהיר אמת, ולמה ? כי אם יתברר שמגיש התצהיר לא אמר אמת הרי הוא מסתכן בעדות שקר ולה סנקציה פלילית מאד חמורה. הדוגמה הבאה תמחיש את ההסבר –  יוסי מצהיר בשמו של רן, כי הוא נהג ברכב ביום ביצוע העבירה. אולם, יוסי באותה שעה שהה בחו”ל – יוסי מסתכן בעדות שקר. 

איך מבצעים המרת דו”ח תנועה באזהרה ואיזה בקשה מגישים לביטול דוח תנועה ?

בניגוד לביטול דוח תנועה (ולא המרת קנס לאזהרה או המרת דוח באזהרה ), כבדוגמה הבאה, נניח אחר נהג או לא מוצאים את מי שנהג בפועל. בקשה ל-המרת דוח לאזהרה או המרת דו”ח תנועה באזהרה, הרי שאין כאן עניין של תצהיר, אך רצוי להוסיף, ככל וניתן תצהיר, בכפוף לסייגים לעיל (תצהיר אמת).

המרת קנס באזהרה – (המרת קנס) הרציונל שבין שתי הבקשות הראשונה, לביטול דוח והשניה להמיר באזהרה, הוא כי בבקשה לביטול דוח, הרי שהנהג אומר אני לא עשיתי ואז מבקש להסב לאחר.

במקרה שני, דהיינו במקרה בו מבקש להמיר לאזהרה בכפוף לעילות הקבועות בחוק לביטול דוח,

אזי הנהג מודה שביצע את העבירה אך מבקש להמיר לאזהרה. כמו גם, ניתן גם לצרף כל מסמך אחר המוכיח את הטענות האמורות בבקשה להמרה.

בקשר להמרה צירפתי דוגמה כיצד יש להמיר דוח”ות תעבורה לאזהרה. 

לכבוד – משטרת ישראל

מרכז פניות נהגים ארצי – מפנ”א  

ת.ד 120 מיקוד 49100  פ”ת                                                                                                  תאריך _______ | דואר רשום

הנדון: בקשה להמרה באזהרה דו”ח מספר…………………..

אני החתום מטה מר/גב (מחק את המיותר)__________________שם משפחה ___________________ נושא/ת תעודת זהות מספרה_______________,נייד מספרו__________________05, מרחוב _____________________מספר___________ עיר _________________ דירה _________קומה ________.

ביום ______________ נודע לי באמצעות שוטר / בדואר (מחק את המיותר) כי עלי לשלם לקופת המדינה קנס בגובה _______________ שקלים ולצד זה _____________ נקודות מכוח תקנות התעבורה.

וזאת מאחר ועפ”י מיטב ידיעתי ומבלי להודות בעובדות, בצעתי עבירת תנועה בכך ש________________________(לציין את המיוחס בדו”ח התנועה. לדוגמא נסעתי באור אדום בתל אביב).

משכך, קיבלתי הודעת תשלום קנס ומספרה ___________________.

לגופו של עניין – בקשה להמרת דו”ח תנועה לאזהרה:

רכב מסוג ______________ שנת ייצור _________________ מספר לוחית זיהוי______________________________ – הרכב בו נעברה העבירה לכאורה,בבעלותי בו, אני נהגתי בתאריך ובשעה לעיל וזאת בהתאם לדו”ח אותו קיבלתי.

במסגרת ביצוע העבירה ולשם קידומה ביצעתי את המיוחס לי וזאת מאחר_____________________________.

(לדוגמא – ככל ומדובר במהירות אזי מהרתי כי הייתי צריך להספיק להוציא את הילד מהגן או בדרך לחדר לידה ועוד ד דוגמאות המסבירות את קבלת הדו”ח ולא דוגמאות שאינן אמת).

מבלי להודות בעובדות, אך, לצד חובה זו ישנן נסיבות מקילות בהם המחוקק מבקש להתחשב בוותק הנהיגה, זהירות הנהיגה, תאונות קודמות ועבירות להם קשר ישיר או עקיף לנהיגה כפי שאפרט, הריני לציין כי אני נוהג באופן זהיר למעלה מ- ____________________ שנים. אין לחובתי עבירה נוספת מסוג זה, מעבר לעובדה זו, תשלום קנס לכשלעצמו מאד גבוה למי שמצבו הכלכלי לא מאפשר זאת.

מכל האמור אבקש לקבל את הבקשה ולהמיר את הדוח אותו קיבלתי לאזהרה.

בברכה _____________ לצרף אישורים המאששים את טענותיכם –

לדוגמא אישור בדבר שעות סגירה של הגן.

אישור רישום פלילי תעבורתי ניתן להוציא ממשטרת ישראל ללא עלות.

גובה שכר – תלוש שכר.

תצהיר תומך מאומת וחתום ע”י עורך דין.

במידה ולא הומר הדוח לאזהרה מה עושים ?

מגישים בקשה להישפט בדוח תוך העילות הקבועות בחוק (יפורט בהמשך) .

איך מגישים בקשה להישפט ב- דוח משטרה ?

בקשה להישפט ב-דוח משטרה מגישים לכתובת מפנ”א ( מרכז פניות נהגים ארצי ) ת.ד. 120 פתח תקווה, בדואר רשום עם אישור מסירה להוכחת המשלוח.

דעו כי ככול והבקשה ( לאחר שהגשתם בקשה להישפט ונקבע דיון בבית משפט ) – לא תתקבל בבית משפט, הקנס עלול לעלות פי 2 מהנקוב בדוח המקורי. ולכן, חשוב להתייעץ עם עו”ד או לקבוע  את התיק להוכחות ומגיעים לדיון לחקירת 108 עדים. 

הגשת ערעור על דוח משטרה 

האם הגשת ערעור על דוח משטרה, אינה בקשה להמרה ? הגשת ערעור על דוח משטרה למעשה היא הבקשה להישפט בדוח משטרה וכפי שצוין לעיל, המרה ובקשה להישפט שתי פעולות שונות.

לאחרונה, בהחלטה תקדימית על מצלמות מהירות א-3 בית המשפט מבטל נקודות לנהג ומפחית מהקנס.  (היום בד”כ בית המשפט דוחים את התיק לשנה הבאה סוף 2020 במטרה לבחון את המצלמות אולם במקרה זה בית המשפט ביטל את הדוח וכך גם את הנקודות בכפוף לקנס סימלי 250 ש”ח).

לכל שאלה אנו כאן, ליצירת קשר – נייד 0524-42-42-21, משרד 077-530-9587. שנקר 4 קומה 1 הרצליה פיתוח.

עורך דין פלילי ותעבורה עו”ד חיים אליה.

 ראה חיפושים קשורים בנושא זה :

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.