היתר רעלים

עודכן לאחרונה ב יולי 2, 2021 ע"י חיים אליה

היתר רעלים הגדרה ?

על פי חוק הרעלים המסוכנים (התשנ”ג-1993), “לא יעסוק אדם  ברעלים, אלא אם כן קיים בידו אישור היתר רעלים מהממונה שהוא השר להגנת הסביבה”.  היתר רעלים,

ניתן לאחר שאנשי המקצוע ביצעו את הבדיקות הדרושות, ביקור במפעל, לאחר שבחנו את הסיכונים וההערכות. וכן, קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם בשגרה או בעת חירום.

למעשה לפי ההגדרה, רעלים הינם כל חומר מהחומרים אשר מפורטים בתוספת השנייה לחוק, אם בצורתו הפשוטה ואם הוא מעורב או משולב יחד עם חומרים אחרים, לפי סיווג היתר רעלים.

טיפול בפסולת גם מצריכה היתר  ?

אתר הפסולת הרעילה, הינו מפעל לנטרול וטיפול בפסולת וחומרים מסוכנים. אתר זה נמצא ברמת חובב אשר נקרא גם “אתר טיפול” או “מתקן טיפול”

מפעל המטפל בפסולת מסוכנת על פי כל דין, כאשר ניתן לו היתר למטרת טיפול בפסולת מסוכנת והכוונה היא “בעל היתר רעלים” או  לחלופין “בעל ההיתר”. 

דהיינו – מי ששמו יהיה נקוב בהיתר זה בעל היתר הרעלים, שהוא בעל התאגיד העוסק ברעלים שהוא למעשה נשוא היתר זה.

או שהוא מנהל פעיל בתאגיד או שותף, למעט שותף מוגבל, הוא זו שתינתן לו הסמכות לקבל את ההחלטה בתאגיד, אשר נוגעת לביצוע תנאי היתר הרעלים.

היתר רעלים כמויות – מאיזה כמות צריך היתר רעלים ? 

על פניו, נראה כי ההנחיות של הכנת תיק מפעל וקבלת היתר, הינן פשוטות ואינן משתמעות לשתי פנים.

אך, בעצם בתקנות אלה, קיימים סייגים והנחיות שונות שעשויים לבלבל את מי שאינו עוסק בתחום זה באופן המקצועי. 

למשל, תנאים אלה, חלים על מי שמחזיק ב-40 מהחומרים המסוכנים אשר מורשים, או כמויות מינימום. בגלל שהיום,

כל נושא איכות הסביבה נמצא בתודעה הציבורית, יש להתייעץ עם חברת ייעוץ בטיחות, אשר תמנע מכם לעבור על החוק גם אם הדבר נעשה שלא במכוון ובתום לב.

זו הסיבה שיש לקבל מידע לגבי היתר רעלים רשימת חומרים. 

היתר רעלים בקשה – כיצד מבקשים הלכה למעשה

בקשה להיתר רעלים, ניתן להוריד מהאתר של המשרד לאיכות הסביבה. את האגרה לטופס יש לשלם ולהציג את אישור התשלום כאשר האגרה שולמה באמצעות בנק הדואר.

ניתן לשלם את אגרת היתר רעלים, גם באתר הממשלתי שזוהי הכתובת: https://ecom.gov.il

יש לצרף תדפיס עדכני מרשות התאגידים כגון: רשם החברות, או מרשם מקביל לפי העניין אשר יכלול את שם העסק,  רישיון עסק, מספר הח.פ.,

כתובת או שם המבקש או התאגיד. יש לצרף בנוסף, את מפת הגושים והחלקות שעליה מסומנים תחום המגרש של בית העסק,

אזור ההפרדה כפי שנדרש מבית העסק לפי הקבוע בחוזר המנכ”ל, לפי דרישות איכות הסביבה. 

לגבי חומרים מסוכנים היתר רעלים – טפסים ישנם באתר של המשרד לאיכות הסביבה היתר רעלים וכן היצר רעלים ממוחשב שניתן להדפיס ולשלם בדואר את האגרה.

מהם ה-תנאים בהיתר רעלים ?

היתר רעלים, כולל התנאים שימולאו ע”י בית העסק ואושרו ע”י הממונה. כל אלה, יופיעו בעמוד הפתיחה שלו בתוספת הראשונה ובהיבטים של:

הישות המשפטית של העסק כגון ת.ז. או ח.פ., הרעלים וסוגי הפסולת המאושרים בתוספת הראשונה להיתר בכמות והריכוז שיאושרו בתוספת זו. 

יש לציין את סוגי העיסוקים שאושרו בעמוד הפתיחה של טופס היתר הרעלים יש להוסיף לטופס את מיקום המפעל או התאגיד כפי שמצויין בהיתר הרעלים. 

היתר רעלים ניתן לפי הגשת בקשה ולפי תנאים ברורים.

הוצאת היתר זה מותנת בעבר פלילי נקי ולשימוש שלשמו הרעלים נועדו. ככל שהרעל יהיה מסוכן יותר כך התנאים לקבלת ההיתר יהיו מחמירים יותר.

יש לציין כל עיסוק ברעלים, בכמות והריכוז העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור. ככל ויש.

היתר רעלים סיווג ופטור – היתר רעלים סיווג c – מה הדין אם לא תואם את האמור בהיתר ?

היתר רעלים רישיון עסק – החומרים המסוכנים אשר אינם מוגדרים ב-המשרד להגנת הסביבה –

שאינו תואם את האמור בהיתר לעניין הפרטים המנויים בסעיפים הקטנים 1 ו- 4, והכוונה היא לעיסוק ברעלים ללא היתר חומרים מסוכנים

מסתכן בכתב אישום פלילי העלול לסגור את החברה ולהקשות על תזרים המזומנים בה. 

מעבר לעובדה כי מסתכן בעיסוק חומרים מסוכנים אלא גם כי שימוש לא נכון ולא כפי המופיע בהיתר יכולים לגרום לפציעות,

מוות או סכנות שונות לגוף ולרכוש. לא כל אחד יכול להשתמש ברעלים באופן חופשי ובשביל להשתמש ברעלים יש להוציא היתר ורישיון מיוחד מהמשרד לאיכות הסביבה הניתן

ע”י אחראי רעלים.  איפה ניתן לחפש מידע על חברה המחזיקה היתר ? 

איך משפיע היתר רעלים על החברה אם הוגש כתב אישום ?

חברה אשר תורשע או אדם אשר יורשע הרי שההרשעה הזו הן לחברה והן לאדם פרטי, כמוה כהרשעה בפלילים,

מכוח משפט פלילי העלולה להותיר כתם לא מבוטל בחייו של אדם, ואם הרשעה זו לחברה, היא עלולה להיקלע לקשיי נזילות ואף להיסגר בשל הרשעה בכתב אישום פלילי

הדוגמה הבולטת ביותר, כאשר לקוח מגיע אלי עם כתב אישום של היתר רעלים, לרוב גם הבנק מודיע לו על סגירת האשראי בשל אותו כתב אישום.

כך למשל מקרה בו הוגש כתב אישום כנגד חברה ו/או אדם הבנקים מפסיקים לתת הלוואות לחברה מה שמקשה על התנהלות החברה. 

ולכן, חשיבות ייעוץ עם עורך דין פלילי בטרם הרשעה ואף בטרם חקירה במשרדי איכות הסביבה הינה הראשונה במעלה.

חידוש היתר רעלים – ממי ניתן לקבל/ לחדש ?

ניתנת על ידי המשרד לאיכות הסביבה. ההיתר ניתן בדרך כלל לעסקים או לאנשי מקצוע והוא ברוב המקרים לא ניתן לאנשים פרטיים.

היתר מסוג זה ניתן אך ורק בנסיבות מיוחדות כמו עסקים שיש לה צורך מיוחד ברעלים לשם ביצוע משימות בעבודה כמו למשל ניקיון של משטחים או הדברה של מזיקים. 

בשביל שעסק יכול לקבל את ההיתר עליו להגיש בקשה רשמית למשרד לאיכות הסביבה וגם לציין בה לשם מה ישמש אותו הרעל לאיזה מטרה ובאיזה אופן ניתן לקבל.

באיזה מקרים צריך להוציא היתר ?

ישנם מקרים בהם יש צורך לעסקים להוציא היתר לחומרים כאשר מקרים אלו , כוללים בדרך כלל עבודות הדברה,

עבודות ניקיון או עבודות בנייה מורכבות שלשם הביצוע שלהם נדרשים חומרים חזקים כמו רעלים מסוגים שונים. 

חשוב להדגיש שישנם רעלים שלא ניתן לקבל עליהם היתר מכיוון והשימוש בהם בארץ איננו חוקי לאף אחד ולאף עסק והוא אסור על פי חוק.

שימוש ברעלים אסורים מהווה עבירה חמורה על החוק והוא יכול לגרור עונשים כבדים. באופן דומה שימוש ברעלים ללא היתר מתאים מהווה אף הוא עבירה פלילית.

ראו מקרה בו החברה כלל לא ניזוקה על אף שלא היה לה היתר רעלים, כתב אישום שבתחילה בקשה המאשימה צו סגירה לחברה,

ולאחר ניהול הוכחות הסכימה כי החברה תמשיך להתקיים בתשלום קנס סימלי של עשרת אלפים ש”ח.

לקריאת גזר הדין וכתב אישום

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע